Diabeetikkoja hoitavien tahojen asiantuntijuus

Ideapajan osallistujat ovat huolissaan perusterveydenhuollon diabetesosaamisen tasosta, koska nykyisin myös tyypin 1 diabetespotilaiden hoito toteutetaan terveyskeskuksissa. Myös hoidon saatavuus koetaan alueittain erittäin rajalliseksi tarpeeseen nähden.  Toiveena on, että hoito olisi samanlaatuista ja diabeetikkoa yksilöllisesti lähestyvää hoitopaikasta riippumatta.

Asiantuntijuuden ja hoidon yksilöllisyyden kehittämiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Osana SOTE-uudistusta tulisi tehdä diabeetikoiden hoitopaikkapreferenssin kartoittaminen. Kartoituksen tulosten perusteella olisi mahdollista muotoilla maakuntakohtainen palvelulupaus .

Ideapajan osallistujat haluaisivat Suomeen käyttöön jo esim. Ruotsissa käytössä olevan diabetesrekisterin auttamaan hoitokäytäntöjen yhtenäistämistä. Diabeteksen hoidon kustannustehokkuuden aktiivista etsimistä ja käyttöönottoa tulisi tukea vastatoimena hyvinvointiyhteiskunnan murrokselle (sijoitetusta rahasta paras tulos).

Hoidon laadun alueellinen yhdenmukaistaminen edellyttää diabeteksen osaamiskeskusten määrän lisäämistä, terveydenhuollon ammattilaisten suurempaa vastuuta diabeteshoidon ammattitaidon ylläpitämisestä sekä hoitotiimien jatkokoulutusmahdollisuuksien varmistamista.

Yksilöllisen ja potilaskeskeisen hoidon varmistamisen keinoiksi nähdään yhdessä moniammatillisen hoitotiimin kanssa asetetut hoidon tavoitteet (myös laadulliset) ja jokaiselle diabeetikolle tehty diabeteksen hoitosuunnitelma.