Euroopassa toimiva lääketeollisuuden kattojärjestö EFPIA on jäsenyritystensä tuella päättänyt, että lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten taloudellisen yhteistyön tulee olla yhteiskunnassa läpinäkyvää ja se tulee myös julkistaa yhdenmukaisella tavalla vuosittain. Lääkeyritykset haluavat esimerkillään kannustaa myös muita teollisuuden aloja avoimuuteen.

Novo Nordisk on sitoutunut diabeteksen ja muiden pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon edistämiseen Suomessa ja siksi tekee aktiivisesti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Diabetes on merkittävä kansansairaus, jonka hoitaminen vaatii sekä potilaalta että lääkäriltä paljon osaamista. Mahdollisuus edistää suomalaista lääkealan tutkimusta ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista diabeteksen hoidosta on meille osa vastuullista yritystoimintaa.

Novo Nordisk on lähes 100 vuoden ajan ollut diabeteshoidon kehittämisen edelläkävijä. Diabetekseen liittyvän kansainvälisen ja kotimaisen tutkimustiedon edistäminen ja saattaminen osaksi hoitokäytäntöjä on meille tärkeää ja siksi myös haluamme osaltamme huolehtia siitä, että suomalaisilla diabetespotilaita hoitavilla lääkäreillä on mm. mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kongresseihin ja tuoda osaamista Suomeen ja suomalaisten potilaiden hyväksi.

Suomalaiseen lääkärin perustutkintoon kuuluu vain muutama tunti diabeteksen hoidon koulutusta, joten tarve vaativan sairauden hoitamiseen liittyvään täydennyskoulutukseen on suuri.  Esimerkiksi Novo Nordiskin NovoAkatemia–koulutuskonsepti kuuluu toimialan arvostetuimpiin ja sen puitteissa tarjottuihin koulutuksiin osallistuu satoja lääkäreitä vuodessa. Kouluttajiksi haluamme tarjota parhaita ja kokeneimpia diabeteksen hoidon osaajia.

Olemme Suomessa merkittävin diabeteksen hoitoon liittyvää koulutusta tarjoava yksityinen organisaatio, joten luentopalkkiot järjestämissämme koulutustilaisuuksissa muodostavat suuren osan taloudellisen yhteistyön kokonaisuudesta.

NovoAkatemia–koulutusyksikkömme pitää yli 100 koulutustilaisuutta vuosittain. Lääkärin saama luentopalkkio noudattaa Lääkäriliiton suosituksia ja on varsin kohtuullinen, keskimäärin 600-900 euroa, riippuen vaaditun työn määrästä (luennon valmistelu ja pitäminen).

Taloudellisesti suurimmat kertakorvaukset (keskimäärin 2500 euroa/5 päivää) muodostuvat kansainvälisten, riippumattomien tahojen järjestämiin kongresseihin liittyvistä matka-, majoitus- ja kongressin osallistumiskuluista. Suomessa julkisen sektorin työnantajilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet lähettää lääkäreitä kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin niiden kustannusten takia. Novo Nordisk haluaa tukea uusimman tutkimustiedon hyödyntämistä Suomessa, mistä syystä pidämme tärkeänä mahdollistaa suomalaisten lääkäreiden osallistumisen näihin tilaisuuksiin. Terveydenhuollon yksiköllä on aina mahdollisuus valita, kenet se kongressiin lähettää.

Diabetes on vakava krooninen sairaus, joka vaatii paljon myös potilailta. Novo Nordisk haluaa vahvistaa potilaiden sitoutumista omaan hoitoonsa. Tähän tarvitsemme yhteistyötä myös terveydenhoidon ammattilaisten kanssa. Lääkäri saattaa toimia konsulttinamme mm. potilasoppaiden tekemiseen, myös niiden eri kieliversioille.

Ks. myös Etuuksiin liittyvistä käsitteistä ja termeistä.

Kun käsittelyperusteeksi on valittu oikeutettu etu, ei yhteistyökumppanilta pyydetä enää erikseen suostumusta tietojensa julkistamiseen. Terveydenhuollon ammattilainen on kuitenkin aina vapaa kieltäytymään yhteistyöstä ja lisäksi hänellä on aina oikeus aktiivisesti asiasta erikseen ilmoittamalla vastustaa tietojensa julkistaminen. Jos lääkäri tai hoitaja kieltää tietojensa julkistamisen, hänen saamansa etuudet ilmoitetaan kohdassa ”yhteenvetomuotoinen julkistaminen”, josta yksittäistä edunsaajaa ei ole mahdollista yksilöidä. Novo Nordisk rohkaisee yhteistyökumppaneitaan omalla nimellä julkistamiseen läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Vuonna 2021 erimuotoisia taloudellisia etuuksia sai Novo Nordiskilta yhteensä 202 terveydenhuollon ammattilaista.  Kokonaisuudessaan terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot hyötyivät yhteistyöstä 390 354 euron arvosta (pois lukien kliiniset lääketutkimukset). Novo Nordiskin yhteistyökumppaneista 27 % kielsi tietojensa julkistamiseen. 

Raportissa on julkaistu myös sellaisia etuuksia, jotka on maksettu Novo Nordiskin kansainvälisen organisaation toimesta suomalaiselle luennoitsijalle, esimerkiksi kansainvälisessä kongressissa. Etuudet tulee julkaista terveydenhuollon ammattilaisen kotimaassa.

Terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö koostuu pääasiassa tapahtumakustannuksiin osallistumisista, yhteistyöprojekteista ja palvelu- ja konsulttisopimuksista (kuten asiantuntija- ja luennoitsijapalvelut). Esimerkkejä tapahtumakustannuksiin osallistumisesta ovat näyttelypaikkavuokrat ja -mainokset lääkäri- tai farmaseuttisten yhdistysten järjestämissä koulutuksellisissa tapahtumissa.

Lääkeyritysten järjestämissä tai tukemissa tilaisuuksissa noudatetaan tavanmukaista paikallista vieraanvaraisuutta. Vieraanvaraisuus voi kattaa ainoastaan tilaisuuden rekisteröitymiskustannukset sekä matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Ruokailukulut eivät kuulu julkistamisen piiriin.

Vieraanvaraisuuden tulee olla kohtuullista, tilanteeseen sopivaa sekä toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen nähden.

Terveydenhuollon ammattilainen (HCP):
Lääkärit, sairaanhoitajat, proviisorit ja farmaseutit

Terveydenhuollon organisaatio (HCO):
Terveydenhuollon, lääketieteen tai tieteellisen alan järjestöt sekä organisaatiot, yritykset ja muut yhteisöt, joiden kautta yksi tai useampi terveydenhuollon ammattilainen tarjoaa palveluita.

Esimerkiksi: Terveyskeskus, sairaala, yksityinen lääkäriasema, lääkäriyhdistys, farmaseuttinen yhdistys, sairaanhoitopiiri

Potilasjärjestöt eivät lukeudu terveydenhuollon organisaatioihin.

Rekisteröintikulu:
Pääasiassa kansainvälisiin kongresseihin liittyvä ilmoittautumismaksu. Tyypillinen rekisteröintimaksu on n. 600 - 800 euroa.

Matka- ja majoituskorvaukset:
Terveydenhuollon ammattilaisille järjestettävä tilaisuus tulee järjestää ohjelman toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa. Tilaisuus voidaan järjestää myös ulkomailla, mikäli siihen on pätevä tieteellinen tai koulutuksellinen peruste. Valtaosa koulutustilaisuuksista pidetään Suomessa. Lääkeyritys voi maksaa asiakkaiden kohtuulliset matka- ja majoituskulut, jotka yleensä tarkoittavat bussi-, juna- tai lentomatkoja sekä hotellimajoitusta. Yhteiskuljetukset julkistetaan yhteenvetomuotoisesti.

Tilaisuus ja matka tilaisuuteen on järjestettävä siten, että matkapäiviä lukuun ottamatta pääosa osanottajien näihin tilaisuuksiin käyttämästä ajasta on tieteellistä ohjelmaa tai koulutusta. Mitään viihteellistä oheisohjelmaa ei järjestetä eikä kustanneta.

Palvelu- ja konsultointipalkkio:
Organisaation tai terveydenhuollon ammattilaisen lääkeyritykseltä vastaanottama taloudellinen etuus erillisessä sopimuksessa määritellystä palvelusta. Esimerkiksi potilasoppaan asiantuntija-apu tai lääketieteellisen datan analysointi.

Tapahtumien tukeminen:
Terveydenhuollon organisaatioiden tai kolmansien osapuolten kautta tapahtuva tapahtumakustannuksiin osallistumisen, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen tukeminen, kuten: rekisteröintimaksut, matka- ja majoituskustannukset, näyttelypaikkavuokrat, mainostilan ostaminen jne.

Lahjoitukset ja apurahat:
Taloudellinen tuki laitoksille, järjestöille tai yhdistyksille, joiden tarkoituksena on terveydenhoidon tukeminen ja/tai joiden jäsenistö koostuu terveydenhuoltohenkilöstöstä ja/tai jotka tarjoavat terveydenhoitoa. Lahjoitukset potilasjärjestöille julkaistaan erikseen internet-sivuillamme (ks. ”Tuki potilasjärjestöille”)

Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät korvaukset tehdystä työstä ovat osa lääkeyrityksen tutkimus- ja tuotekehityksen investointikuluja. T&K -investoinnit ilmoitetaan globaalin emoyhtiön Novo Nordisk A/S:n vuosikatsauksen yhteydessä kokonaissummana pörssilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Maakohtaisen, paikallisen taloudellisen yhteistyön julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan tutkimuslaitokselle ja tutkimushenkilökunnalle maksetut palkkiot kootusti muiden tietojen kuuluessa liikesalaisuuden piiriin.

Summa, joka ilmoitetaan paikallisesti kattaa mm. työpalkkiot, tutkimuslaitoksen hallinnointikulut ja korvaukset tilojen käytöstä, tutkimuslääkkeiden säilytyksestä ja jakelusta sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Summa ei kata esimerkiksi tutkimuslääkkeitä, lääketukkukaupan kustannuksia, viranomaismaksuja eikä yrityksen oman henkilökunnan palkkoja, eikä näin ollen kerro lääketutkimukseen käytetystä kokonaisinvestoinnista Suomeen.

Novo Nordisk on maailman eniten diabeteksen lääketutkimukseen ja tuotekehitykseen investoiva yritys, myös Suomessa.

Talousosasto kerää datan etuisuuksista vuoden aikana. Vuonna 2021 maksetuista etuisuuksista lähetettiin keväällä 2022 jokaiselle etuisuuksia saaneelle ammattilaiselle yhteenveto, jossa oli lueteltuna kaikki vuonna 2021 maksetut matka-, majoitus-, tai rekisteröintikulut, sekä luennoitsija-, kokous- ja konsulttipalkkiot. Terveydenhuollon ammattilainen voi kieltää julkistamisen. Kielto koskee kaikkia etuuksia, terveydenhuollon ammattilaisella ei ole mahdollisuutta valita, mitä julkistetaan.

Tietoja käsittelevät vain projektiin liittyvät tahot, mahdollisesti myös ns. kolmannet osapuolet, kuten matkatoimisto tai palkkatoimisto. Tietojen käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen ja sovellettavien paikallisten lakien mukaan. Lainsäädännön mukaisesti Suomessa ei julkaista terveydenhuollon ammattilaisten kotiosoitteita, vaan pääasiallisen toimipaikan nimi ja osoite. Lisätietoja henkilötietojenkäsittelystä tietosuojailmoituksesta.

Vuodesta 2017 alkaen edellisen vuoden tiedot on julkaistu arvonlisäverottomina. Summat ilmoitetaan paikallisessa valuutassa eli euroissa.

Julkistamisen piiriin eivät kuulu ateriakustannukset (elleivät ne sisälly kokonaissopimukseen tapahtuman tukemisesta). Näitä säädellään Eettisissä ohjeissa. Lisäksi julkistamisen piiriin eivät kuulu yrityksen järjestämät koulutukset (lääkärin osallistuminen), johon ei liity rahallisia korvauksia (ei matka-, eikä majoituskuluja).

Lahjoituksia ei voida antaa yksittäiselle terveydenhuollon ammattilaiselle, joten näitä tietoja ei luonnollisesti ole myöskään taulukossa.

Julkistamisvelvollisuuden piiriin eivät myöskään kuulu:

  • Lääkenäytteet
    Informatiivinen ja koulutuksellinen materiaali ja lääkinnälliset tarvikkeet (Eettiset ohjeet 33 §)
  • Tavanomainen osto- ja myyntitoiminta
  • Tutkimuslääkkeet, tutkimuksiin liittyvät poliklinikkamaksut ja vastaavat kliinisten tutkimusten maksut