Tietosuojalausunto – terveydenhuollon ammattilaiset ja päätöksentekijät

Alla olevassa tietosuojalausunnossa kerromme henkilötietojen käsittelystä Novo Nordiskin asiakasrekisteriin liittyen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Novo Nordisk (rekisterinpitäjä) käsittelee terveydenhuollon ammattilaisten ja sairaan- ja terveydenhuollon päätöksentekijöiden (rekisteröity) henkilötietoja osana asiakasrekisteriä. Henkilötietoja käsitellään yhteistyön ylläpitämiseksi ja/tai asiakkuuden hallintaan liittyen, kuten liiketoiminnan suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja seurantaan, sekä tarpeellisen tiedon kohdentamiseen oikeille vastaanottajille. Koska yhteistyö tarjoaa rekisteröidylle hyödyllistä tietoa alan tieteellisestä tutkimuksesta, yrityksen lääkevalmisteista ja/tai niiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, henkilötietojen käsittelyä voidaan pitää perusteltuna rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisesti. Oikeutetun edun mukaisen henkilötietojen käsittelyn tulee olla rekisteröidyn edun mukaista ilman, että se on ristiriidassa hänen oikeuksiensa kanssa.

Novo Nordisk voi käsitellä asiakasrekisterin henkilötietoja myös Suomen lainsäädännön antamien velvollisuuksien perusteella, esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten, viranomaisten ja muiden sairaan- ja terveydenhuollon päätöksentekijöiden tiedottaminen yrityksen tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Novo Nordisk noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvia lakeja sekä Lääketeollisuus ry:n antamia Lääketeollisuuden Eettisiä ohjeita.

Lisäksi Novo Nordisk voi käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja tuotevalitus- tai haittavaikutusilmoitusten, asiakaspalvelun yhteydenottojen, kysely- ja markkinatutkimusten, luennoitsija- ja konsulttipalveluiden, sponsorointi-, lahjoitus- tai apurahahakemuksien sekä koulutustilaisuuksien viestinnän ja hallinnoinnin yhteydessä. Näissä tapauksissa rekisteröityä informoidaan henkilötietojen käsittelystä tarkemmin tietojen keräämisen yhteydessä. Novo Nordisk voi käsitellä henkilötietoa myös sähköisen uutiskirjeen ja/tai tuoteinformaation välittämiseen, jos rekisteröity on antanut siihen erillisen suostumuksensa.

Asiakasrekisterin henkilötietoja ovat esimerkiksi yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, titteli), tiedot asemasta, koulutuksesta, erikoistumisesta, valmistumisvuodesta, iästä ja sukupuolesta. Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai muista tietolähteistä, kuten julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai palveluntarjoajien rekistereistä (esimerkiksi IQVIA:n OneKey-tietokanta). Käsittelemme myös tietoja vaikutusmahdollisuuksista, roolista päätöksenteossa ja yhteistyöhön liittyvistä aktiviteeteista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio henkilötiedoista, tarkastaa ja korjata tietonsa tai pyytää Novo Nordiskia poistamaan henkilötiedot sovellettavan lain mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa käsittelyä laissa määrätyin ehdoin. Mikäli henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa lupa henkilötietojen käyttöön. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä ”Yhteystiedot”-osiossa mainittuun osoitteeseen. 

Mikäli tietojen käsittelyssä on huomautettavaa, rekisteröidyllä on oikeus valittaa siitä Novo Nordiskille (ks. Yhteystiedot) tai valvontaviranomaiselle. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Novo Nordisk voi pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöä sekä pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä. Novo Nordisk vastaa pyyntöön soveltuvan lain mukaisesti.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Henkilötietoihin on pääsy vain Novo Nordiskin tai palveluntarjoajien valtuutetuilla työntekijöillä, kuten tarvittaessa IT-tuella. Henkilötietoja luovutetaan terveydenhuollon viranomaisille lainsäädännön niin vaatiessa. Tietoja voidaan luovuttaa lisäksi yrityskaupan tai konkurssin yhteydessä.

Koska henkilötietoja voidaan tallentaa tai siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle, Novo Nordisk on varmistanut asianmukaisin organisatorisin ja tietoteknisin suojatoimin, että henkilötiedon turvallisuuden taso on EU/ETA-alueen ulkopuolella sama kuin Suomessa. Novo Nordiskilla noudatetaan EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia 'yritystä koskevia sitovia sääntöjä', palveluntarjoajia sitovia EU:n standardisopimuslausekkeita sekä muita asianmukaisia organisatorisia ja tietoteknisiä suojatoimia, joista voitte lukea lisää internetsivuiltamme: www.novonordisk.fi/vastuullinenyritystoiminta/tietosuoja.

Henkilötietoja säilytetään Novo Nordiskilla niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista yhteistyön osalta, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa. Rekisteröityä informoidaan henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä tarvittaessa tarkemmin tietojen keräämisen yhteydessä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Novo Nordiskin paikallinen tietosuojavastaava vastaa mielellään tietosuojaan liittyviin kysymyksiin: +358 (0) 20 762 5300; tietosuoja(at)novonordisk.com; tai:

Novo Nordisk Farma Oy / tietosuojavastaava
Bertel Jungin aukio 5
02600 ESPOO
Suomi/FINLAND

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Novo Nordisk A/S
Krogshøjvej 55
Novo Allé, 2880 Bagsvaerd
DENMARK

Muutokset ja päivitykset

Novo Nordisk pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojalausuntoon tarvittaessa.