Taloudellinen yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Miksi Novo Nordisk julkistaa yhteistyön terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa?

Euroopassa toimiva lääketeollisuuden kattojärjestö EFPIA on jäsenyritystensä tuella päättänyt vuonna 2013, että lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten taloudellisen yhteistyön tulee olla yhteiskunnassa läpinäkyvää ja se tulee yhdenmukaisella tavalla säännöllisesti myös julkistaa. Lääkeyritykset haluavat esimerkillään kannustaa myös muita teollisuuden aloja avoimuuteen. Jatkossa yhteistyö julkistetaan joka vuosi.

Miksi Novo Nordisk tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa?

Novo Nordisk on sitoutunut diabeteksen hyvän hoidon edistämiseen Suomessa ja siksi tekee aktiivisesti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Diabetes on merkittävä kansansairaus, jonka hoitaminen vaatii sekä potilaalta että lääkäriltä paljon osaamista. Mahdollisuus edistää suomalaista lääkealan tutkimusta ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista diabeteksen hoidosta on meille osa vastuullista yritystoimintaa.

Novo Nordisk on yli 90 vuoden ajan ollut diabeteshoidon kehittämisen edelläkävijä. Diabetekseen liittyvän kansainvälisen ja kotimaisen tutkimustiedon edistäminen ja saattaminen osaksi hoitokäytäntöjä on meille tärkeää ja siksi myös haluamme osaltamme huolehtia siitä, että suomalaisilla diabetespotilaita hoitavilla lääkäreillä on mm. mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kongresseihin ja tuoda osaamista Suomeen ja suomalaisten potilaiden hyväksi.

Suomalaiseen lääkärin perustutkintoon kuuluu vain muutama tunti diabeteksen hoidon koulutusta, joten tarve vaativan sairauden hoitamiseen liittyvään täydennyskoulutukseen on suuri.  Esimerkiksi Novo Nordiskin NovoAkatemia–koulutuskonsepti kuuluu toimialan arvostetuimpiin ja sen puitteissa tarjottuihin koulutuksiin osallistuu satoja lääkäreitä vuodessa. Kouluttajiksi haluamme tarjota parhaita ja kokeneimpia diabeteksen hoidon osaajia.

Millaista yhteistyö voi olla terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatiot sekä Novo Nordiskin välillä?

Olemme Suomessa merkittävin diabeteksen hoitoon liittyvää koulutusta tarjoava yksityinen organisaatio, joten luentopalkkiot järjestämissämme koulutustilaisuuksissa muodostavat suuren osan taloudellisen yhteistyön kokonaisuudesta.

NovoAkatemia–koulutusyksikkömme pitää yli 100 koulutustilaisuutta vuosittain. Lääkärin saama luentopalkkio noudattaa Lääkäriliiton suosituksia ja on varsin kohtuullinen, keskimäärin 500–800 euroa, riippuen vaaditun työn määrästä (luennon valmistelu ja pitäminen).

Taloudellisesti suurimmat kertakorvaukset (keskimäärin 2500 euroa/5 päivää) muodostuvat kansainvälisten, riippumattomien tahojen järjestämiin kongresseihin liittyvistä matka-, majoitus- ja kongressin osallistumiskuluista. Suomessa julkisen sektorin työnantajilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet lähettää lääkäreitä kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin niiden kustannusten takia. Novo Nordisk haluaa tukea uusimman tutkimustiedon hyödyntämistä Suomessa, mistä syystä pidämme tärkeänä mahdollistaa suomalaisten lääkäreiden osallistumisen näihin tilaisuuksiin. Terveydenhuollon yksiköllä on aina mahdollisuus valita, kenet se kongressiin lähettää.

Diabetes on vakava krooninen sairaus, joka vaatii paljon myös potilailta. Novo Nordisk haluaa vahvistaa potilaiden sitoutumista omaan hoitoonsa. Tähän tarvitsemme yhteistyötä myös terveydenhoidon ammattilaisten kanssa. Lääkäri saattaa toimia konsulttinamme mm. potilasoppaiden tekemiseen, myös niiden eri kieliversioille.

Ks. myös Etuuksiin liittyvistä käsitteistä ja termeistä

Taloudelliset etuudet ja lääkärin/hoitajan valinnanvapaus yhteistyön julkistamisessa

Suomalaisella terveydenhuollon ammattilaisella on mahdollisuus itse päättää, julkaistaanko hänen vastaanottamansa taloudelliset etuudet omalla nimellä. Jos lääkäri tai hoitaja kieltää tietojensa julkistamisen, hänen saamansa etuudet ilmoitetaan kohdassa ”yhteenvetomuotoinen julkistaminen”, josta yksittäistä edunsaajaa ei ole mahdollista yksilöidä. Novo Nordisk rohkaisee yhteistyökumppaneitaan antamaan suostumuksensa omalla nimellä julkistamiseen läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Vuonna 2017 erimuotoisia taloudellisia etuuksia sai Novo Nordiskilta yhteensä 388 terveydenhuollon ammattilaista.  Kokonaisuudessaan terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot hyötyivät yhteistyöstä 495 311 euron arvosta (pois lukien kliiniset lääketutkimukset). Novo Nordiskin yhteistyökumppaneista 67 % antoi luvan tietojensa julkistamiseen. Mukana on valtaosa Novo Nordiskilta eniten etuuksia vastaanottaneista lääkäreistä. Osan paljon korvauksia saaneista lääkäreistä etuudet on julkaistu osana yhteenvetomuotoista raporttia.

Raportissa on julkaistu myös sellaisia etuuksia, jotka on maksettu Novo Nordiskin kansainvälisen organisaation toimesta suomalaiselle luennoitsijalle, esimerkiksi kansainvälisessä kongressissa. Etuudet tulee julkaista terveydenhuollon ammattilaisen kotimaassa.

Terveydenhuollon organisaatioiden (HCO) kanssa tehtävä yhteistyö

Terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö koostuu pääasiassa tapahtumakustannuksiin osallistumisista ja palvelu- ja konsulttisopimuksista (kuten asiantuntija- ja luennoitsijapalvelut). Esimerkkejä tapahtumakustannuksiin osallistumisesta ovat näyttelypaikkavuokrat ja -mainokset lääkäri- tai farmaseuttisten yhdistysten järjestämissä koulutuksellisissa tapahtumissa.

Terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön julkistamiseksi ei tarvita erillistä suostumusta.

Vieraanvaraisuus on kohtuullista

Lääkeyritysten järjestämissä tai tukemissa tilaisuuksissa noudatetaan tavanmukaista paikallista vieraanvaraisuutta. Vieraanvaraisuus voi kattaa ainoastaan tilaisuuden rekisteröitymiskustannukset sekä matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Ruokailukulut eivät kuulu julkistamisen piiriin.

Vieraanvaraisuuden tulee olla kohtuullista, tilanteeseen sopivaa sekä toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen nähden.

Etuuksiin liittyvistä käsitteistä ja termeistä

Terveydenhuollon ammattilainen (HCP):
Lääkärit, sairaanhoitajat, proviisorit ja farmaseutit

Terveydenhuollon organisaatio (HCO):
Terveydenhuollon, lääketieteen tai tieteellisen alan järjestöt sekä organisaatiot, yritykset ja muut yhteisöt, joiden kautta yksi tai useampi terveydenhuollon ammattilainen tarjoaa palveluita.

Esimerkiksi: Terveyskeskus, sairaala, yksityinen lääkäriasema, lääkäriyhdistys, farmaseuttinen yhdistys, sairaanhoitopiiri

Potilasjärjestöt eivät lukeudu terveydenhuollon organisaatioihin.

Rekisteröintikulu:
Pääasiassa kansainvälisiin kongresseihin liittyvä ilmoittautumismaksu. Tyypillinen rekisteröintimaksu on n. 600 - 800 euroa.

Matka- ja majoituskorvaukset:
Terveydenhuollon ammattilaisille järjestettävä tilaisuus tulee järjestää ohjelman toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisessa paikassa. Tilaisuus voidaan järjestää myös ulkomailla, mikäli siihen on pätevä tieteellinen tai koulutuksellinen peruste. Valtaosa koulutustilaisuuksista pidetään Suomessa. Lääkeyritys voi maksaa asiakkaiden kohtuulliset matka- ja majoituskulut, jotka yleensä tarkoittavat bussi-, juna- tai lentomatkoja sekä hotellimajoitusta. 

Tilaisuus ja matka tilaisuuteen on järjestettävä siten, että matkapäiviä lukuun ottamatta pääosa osanottajien näihin tilaisuuksiin käyttämästä ajasta on tieteellistä ohjelmaa tai koulutusta. Mitään viihteellistä oheisohjelmaa ei järjestetä eikä kustanneta.

Palvelu- ja konsultointipalkkio:
Organisaation tai terveydenhuollon ammattilaisen lääkeyritykseltä vastaanottama taloudellinen etuus erillisessä sopimuksessa määritellystä palvelusta. Esimerkiksi potilasoppaan asiantuntija-apu tai lääketieteellisen datan analysointi.

Tapahtumien tukeminen:
Terveydenhuollon organisaatioiden tai kolmansien osapuolten kautta tapahtuva tapahtumakustannuksiin osallistumisen, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen tukeminen, kuten: rekisteröintimaksut, matka- ja majoituskustannukset, näyttelypaikkavuokrat, mainostilan ostaminen jne.

Lahjoitukset ja apurahat:
Taloudellinen tuki laitoksille, järjestöille tai yhdistyksille, joiden tarkoituksena on terveydenhoidon tukeminen ja/tai joiden jäsenistö koostuu terveydenhuoltohenkilöstöstä ja/tai jotka tarjoavat terveydenhoitoa. Lahjoitukset potilasjärjestöille julkaistaan erikseen internet-sivuillamme (ks. ”Tuki potilasjärjestöille”)

Kliinisiin lääketutkimuksiin / tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvät korvaukset

Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät korvaukset tehdystä työstä ovat osa lääkeyrityksen tutkimus- ja tuotekehityksen investointikuluja. T&K -investoinnit ilmoitetaan globaalin emoyhtiön Novo Nordisk A/S:n vuosikatsauksen yhteydessä kokonaissummana pörssilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Maakohtaisen, paikallisen taloudellisen yhteistyön julkistamisen yhteydessä ilmoitetaan tutkimuslaitokselle ja tutkimushenkilökunnalle maksetut palkkiot kootusti muiden tietojen kuuluessa liikesalaisuuden piiriin.

Summa, joka ilmoitetaan paikallisesti kattaa mm. työpalkkiot, tutkimuslaitoksen hallinnointikulut ja korvaukset tilojen käytöstä, tutkimuslääkkeiden säilytyksestä ja jakelusta sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Summa ei kata esimerkiksi tutkimuslääkkeitä, lääketukkukaupan kustannuksia, viranomaismaksuja eikä yrityksen oman henkilökunnan palkkoja, eikä näin ollen kerro lääketutkimukseen käytetystä kokonaisinvestoinnista Suomeen.

Novo Nordisk on maailman eniten diabeteksen lääketutkimukseen ja tuotekehitykseen investoiva yritys, myös Suomessa.

Miten julkistamisen taustalla olevat tiedot on kerätty ja miten tietoa käsitellään

Talousosasto kerää datan etuisuuksista vuoden aikana. Vuonna 2017 maksetuista etuisuuksista lähetettiin vuoden 2018 alussa jokaiselle etuisuuksia saaneelle terveydenhuollon ammattilaiselle yhteenveto, jossa lueteltiin kaikki vuonna 2017 maksetut matka-, majoitus-, tai rekisteröintikulut, sekä luennoitsija-, kokous- ja konsulttipalkkiot. Terveydenhuollon ammattilainen voi joko hyväksyä tai kieltää julkistamisen. Julkistamislupa annetaan aina kaikkien etuisuuksien osalta, terveydenhuollon ammattilaisella ei ole mahdollisuutta valita, mitä julkistetaan.

Ennen julkistamista kaikki edellisen vuoden etuisuudet kootaan yhteen taulukkoon, jossa on eriteltynä luvan antaneet nimitasolla ja julkistamisen kieltäneiden etuisuudet ns. koontitaulukossa. Monivuotisten sopimusten alaisena tehdyt taloudelliset arvonsiirrot raportoidaan jokaisen yksittäisen maksun maksupäivän mukaan.

Tiedot julkaistaan yrityksen kotisivuilla vuoden 2017 osalta 13.6.2018.

Tietoja käsittelevät vain projektiin liittyvät tahot, mahdollisesti myös ns. kolmannet osapuolet, kuten matkatoimisto tai palkkatoimisto. Henkilötietolakia noudatetaan paikallisen lainsäädännön mukaan. Lainsäädännön mukaisesti Suomessa ei julkaista terveydenhuollon ammattilaisten kotiosoitteita, vaan pääasiallisen toimipaikan nimi ja osoite.

Vuodesta 2017 alkaen edellisen vuoden tiedot on julkaistu arvonlisäverottomina. Summat ilmoitetaan paikallisessa valuutassa eli euroissa.

Mikä ei kuulu tietojen julkistamisen piiriin?

Julkistamisen piiriin eivät kuulu ateriakustannukset (elleivät ne sisälly kokonaissopimukseen tapahtuman tukemisesta). Näitä säädellään jo Eettisissä ohjeissa. Lisäksi julkistamisen piiriin eivät kuulu yrityksen järjestämät koulutukset (lääkärin osallistuminen), johon ei liity rahallisia korvauksia (ei matka-, eikä majoituskuluja).

Lahjoituksia ei voida antaa yksittäiselle terveydenhuollon ammattilaiselle, joten näitä tietoja ei luonnollisesti ole myöskään taulukossa.

Julkistamisvelvollisuuden piiriin eivät myöskään kuulu:

  • Lääkenäytteet
    Informatiivinen ja koulutuksellinen materiaali ja lääkinnälliset tarvikkeet (Eettiset ohjeet 33 §)
  • Tavanomainen osto- ja myyntitoiminta
  • Tutkimuslääkkeet, tutkimuksiin liittyvät poliklinikkamaksut ja vastaavat kliinisten tutkimusten maksut
 

 

 

 

Yhteyshenkilö medialle

Tero Saukkonen
Lääketieteellinen johtaja
tskk@novonordisk.com
p. +358 40 832 3339